هـمـکاری - بازاریاب، وبستر
می توانید دکترفالو را به اشخاص زیادی معرفی کنید؟ اگر این توانایی را دارید می توانید با دریافت یک لینک یا دامین اختصاصی! ( به طور مثال raminkhazaei.ir که به لینک شما ریدایرکت می شود ) دکترفالو را به دیگران معرفی کنید . هر شخصی که توسط لینک شما وارد سایت ما شود شناسایی و در صورت خرید به شما درصدی از خرید تعلق می گیرد . نه تنها خرید اول شخص، بلکه تمامی خریدهای ایشان! تنها با معرفی افراد صاحب 20% از کل خرید های کاربر معرفی شده شوید . هر لحظه در روز هم می توانید آمار تعداد ورودی، ثبت نام و خرید را مشاهده کنید . برای دریافت لینک اختصاصی خود وارد پنل کاربرید دکترفالو شده و از منو همکاری -> بازاریاب را انتخاب و مراحل را تا دریافت لینک ادامه دهید

d1 d2 d3